درباره ما
گروه بازرگانی آذرین بامگاه به شماره ثبت 19465  وشناسه ملی 14009282310در زمينه پخش فرآورده های کنجدی وانواع شیره  در داخل کشوروهمچنین صادرات آن به کشور های همسایه واروپایی تاسیس شده است.
این شرکت مصمم است خدمات خود را با بالاترین کیفیت مبتنی برنظم،دقت وسرعت ،همراه با رعایت حقوق مشتریان واستانداردهای نوین تجارت در حوزه  داخلی وصادرات وواردات تثبیت وارتقا دهد.
تماس با ما